GDPR

Osobní udaje GDPR


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

E-shop U Pavoučků, se sídlem Jiráskovo nábřeží 712, 468 22 Železný Brod IČO: 74954806, (dále také jen „společnost“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

- v rámci provozování e-shopu na internetové adrese https://www.upavoucku.cz

Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese: objednavky@upavoucku.cz nebo poštou na adrese. Výše uvedenými způsoby je také možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění následujících práv:

- na informace a na přístup k osobním údajům (právo požadovat informace o svých osobních údajích uložených u společnosti, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů.),
- na opravu osobních údajů (pokud nejsou údaje fyzické osoby uložené u společnosti přesné či správné, může je jejich nositel kdykoliv nechat společností opravit),
- na výmaz , případně omezení zpracování osobních údajů (výmaz svých osobních práv může fyzická osoba požadovat kdykoliv prostřednictví výše uvedených kontaktů společnosti. Osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě obdrží dotčená osoba od společnosti sdělení. Po výmazu osobních údajů již není možné zajistit jejich nositeli k osobním údajům přístup),
- na přenositelnost údajů (pokud fyzická osoba požaduje získat své osobní údaje, které zpracovává společnost, společnost osobní údaje předá jejich nositeli nebo jinému správci, kterého fyzická osoba označí, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
- a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace o zákaznících e-shopu společnost zpracovává o fyzických osobách následující typy údajů, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky zákazníků: jméno a příjmení, kontaktní adresu pro doručení zboží, kontaktní telefonní číslo a kontaktní email.

Osobní údaje zákazníka mohou být zpracovávány těmito dalšími zpracovateli osobních údajů: IT specialista a právní zástupce.

Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).Podnikatel je registrován na ÚOOÚ pod číslem: 00041470

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.